ความสำเร็จ/รางวัลวิจัยเด่น

ไม่ปรากฏข่าวในหัวข้อนี้
 
   

ข่าวสารทุน/ข่าวประชาสัมพันธ์/การประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ส่งผลงานประกวด

ประกาศ!!! รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเ...

อ่านต่อ

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน) - แจ้งครั้งที่ 1

        ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดให้สามารถเสนอขอในลักษณะแผนบูรณากา...

อ่านต่อ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

       ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท) ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท) ทุนวิจัยเชิงประเด็น (Programme-based)(โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) และทุนหน...

อ่านต่อ

ข่าวสารทุนทั้งหมด

Beall’s List “รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์สุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่”

          รายชื่อวารสารที่คณาจารย์ นักวิจัย ไม่ควรส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง...

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ +แนวปฏิบัติการติดตามโครงการวิจัย หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัย และรายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน

   ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ดังนี้

           1. เรื่อง "แนวปฏิบัติในการติดตามโครงการวิจัย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทุน สกว.

   ด้ย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สก.) ชุดโครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)" ร่

อ่านต่อ

ยินดีกับนักวิจัย มฟล. ที่ได้รับรางวัลประกวดเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดแสดง ผลงานวิจั...

อ่านต่อ

สวทช. จัดงานแสดง เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017) ภายใต้หัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 ส.ค.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเ...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON2017

                     ด้วย คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล" วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ภายในวันที่ 30 สิง...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร "ศิลปกรรมสาร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมสาร
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
12th National e-Learning Seminar and Worksh...

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย”

        ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design"

ด้วย สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง ES1-323 อาคาร M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การคิดงบประมาณแ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”

          ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”

           ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องคำมอกหลว...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การอบรมและพัฒนานักวิจัย

ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ง (สกอ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใจสามารถสมัคเข...

อ่านต่อ

อบรม สัมมนาทั้งหมด

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php...

อ่านต่อ

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้าย

...

อ่านต่อ

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมดังกล่าว โดยมีเวทีนานาชาติที่จะเข้าร่วม ดังนี้

1. งาน "44th International Exhibition and Invention of Gen...

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

อ่านต่อ

ส่งผลงานประกวดทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

การสัมมนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการวิจัยร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ จัดการสัมมนา ‘การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0’ โดยมีทั้งภาคการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาคบรรยายจัดขึ้นในช...
สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”
สรุปผล การจัดกิจกรรมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม” โดยส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship)
เมื่ออังคารที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิชา 3 โซน B ชั้น 2 ห้อง 206 (E3B-206) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก 1. คุณศุภราภรณ์ แก้วหาญ เจ้าหน้า...
กิจกรรมที่น่าสนใจทั้งหมด

ปฏิทินการวิจัย


ข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ

สำนักวิชา :

ลำดับที่
โครงการวิจัย
ปี
บทคัดย่อ
85
ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย
โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
86
การเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทลื้อ จังหวัดเชียงราย ตามกลุ่มอายุ และความสะดวกของการคมนาคม
โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
สำนักวิชา : สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2556
87
วัสดุผสมเสริมแรงระดับนาโนสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งผลิตโดยแบคทีเรียและใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
โดย :  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2556
รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 52 หน้า : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>