ความสำเร็จ/รางวัลวิจัยเด่น


ข่าวสารทุน/ข่าวประชาสัมพันธ์/การประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ส่งผลงานประกวด

เปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปี งบประมาณ 2563

     ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวั...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัยในประเด็นการลด ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กลุ่มเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิ...

อ่านต่อ

ประกาศทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

           อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ให้ประกาศรับแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับ...

อ่านต่อ

ข่าวสารทุนทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดงานมหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความร...

อ่านต่อ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสร์เครืองสำอาง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ⭐⭐MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018⭐⭐

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขอเชิญผู้สนใจขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 ร่วมเฉลิมฉลอง 20 ปี มฟล. เพื่อเฟ้นหาไอเดียการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สร้างสรรค์และมีศักยภาพที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดาวรุ่งที่น่าสนใจในการนำเข้าสู่ตลาด ชิงโล่รางวัลและเก...

อ่านต่อ

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หนึ่งเดียวที่ได้ครองรางวัล Young BioD Award ปีที่ 5

               อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์

อ่านต่อ

แรงบันดาลใจ อาจารย์วิทยาศาสตร์ มฟล. กวาด 6 ทุนวิจัย ภายใน 1 ปี

อาจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมาบอกถึงแรงบันดาลใจ ที่ทำให้มีกำลังใจในการย...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขออนุมัติเดินทางและคาใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวิจัย

    ด้วย ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย ได้กำหนดแนวทางการขออนุมัติเดินทางและคาใช้จ่ายเข้าร่วมฝึกอบรมหรือกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดการคล่องตัวในการขออนุมัติ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ สำหรับการขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่านส่วนบริการงานว...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON2017

                     ด้วย คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล" วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ภายในวันที่ 30 สิง...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร "ศิลปกรรมสาร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมสาร
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
12th National e-Learning Seminar and Worksh...

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M - Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียง...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system”

           ส่วนบริการงานวิจัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system”เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม คริสเปอร์ - แคสไนน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิค...

อ่านต่อ

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย”

        ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design"

ด้วย สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง ES1-323 อาคาร M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การคิดงบประมาณแ...

อ่านต่อ

อบรม สัมมนาทั้งหมด

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php...

อ่านต่อ

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้าย

...

อ่านต่อ

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมดังกล่าว โดยมีเวทีนานาชาติที่จะเข้าร่วม ดังนี้

1. งาน "44th International Exhibition and Invention of Gen...

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

อ่านต่อ

ส่งผลงานประกวดทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ วช. จัดโครงการฝึกอบรม ‘วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย’ รุ่นที่ 18
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการงานวิจัย ร่วมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดโครงการฝึกอบรม ‘วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย’ (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 -29 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รอ...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุน JSPS
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยส่วนบริการวิจัย ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ Japan Society for the Promotion of Science(JSPS)ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษา “JSPS Guidance Seminar เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการขอรับทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศ...
การสัมมนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการวิจัยร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ จัดการสัมมนา ‘การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0’ โดยมีทั้งภาคการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาคบรรยายจัดขึ้นในช...
กิจกรรมที่น่าสนใจทั้งหมด

ปฏิทินการวิจัย


ข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ

สำนักวิชา :

ลำดับที่
โครงการวิจัย
ปี
บทคัดย่อ
94
อัตลักษณ์ทางเคมีของขิงแห้งที่เป็นเครื่องยาไทย
โดย :  อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2554
95
ารเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และ คนอ้วนระดับที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย
โดย :  อาจารย์สรายุธ มงคล
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2554
96
การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อระบุพันธุ์ของรองเท้านารีเหลืองปราจีน ระยะที่ 1
โดย :  อาจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2554
รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 52 หน้า : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>