ความสำเร็จ/รางวัลวิจัยเด่น


ข่าวสารทุน/ข่าวประชาสัมพันธ์/การประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ส่งผลงานประกวด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชี้แจงกรอบวิจัย สวก.63"

             ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตร ซึ่งผลจากการวิจัยสามาร...

อ่านต่อ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เ...

อ่านต่อ

ขอแจ้งการเตรียมเอกสารประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และงบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

       ตามที่ นักวิจัยได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จากงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมและงบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น
ส่วนบริการงานวิจัย ขอเรียนแจ้งกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และการเตรียมเอกสารประกอบการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิ...

อ่านต่อ

ข่าวสารทุนทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของ JSPS”

           ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ  (The Japan Society for the Promotion of Science) หรือ JSPS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของ JSPS&rdq...

อ่านต่อ

มฟล. ขนงานวิจัยเด่น คว้ารางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

          ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำผลงานวิจัยเด่น 14 ผลงาน ในหัวข้อหลัก Waste to Wealth  สำหรับการนำงานวิจัยไปแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่า “ขยะจากชุมชน” และ “ขยะจากผลผลิตทางการเกษตร” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิ...

อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น...

อ่านต่อ

อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลเหรียญทอง จากประเทศจีน

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประชุม “The 10th International Exhibition of Invention...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดงานมหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความร...

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON2017

                     ด้วย คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล" วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ภายในวันที่ 30 สิง...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร "ศิลปกรรมสาร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมสาร
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
12th National e-Learning Seminar and Worksh...

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างนโยบายที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในพื้นที่”

   ด้วย ศูนย์การศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย มีกำหนดจัดการเสวนา เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างนโยบายที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในพื้นที่” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -12.0...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน

        ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับบริษัท บีโอ เมริเยอร์ จำกัด (BIOMERIEUX) กำหนดจัด โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน ภายใต้โครงการ “เชื้อจุลินทรีย์กับการควบคุมคุณภาพสินค้าสู่ผู้บริโภค” ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุม...

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภา...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M - Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียง...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system”

           ส่วนบริการงานวิจัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system”เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม คริสเปอร์ - แคสไนน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิค...

อ่านต่อ

อบรม สัมมนาทั้งหมด

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php...

อ่านต่อ

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้าย

...

อ่านต่อ

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมดังกล่าว โดยมีเวทีนานาชาติที่จะเข้าร่วม ดังนี้

1. งาน "44th International Exhibition and Invention of Gen...

อ่านต่อ

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

อ่านต่อ

ส่งผลงานประกวดทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ วช. จัดโครงการฝึกอบรม ‘วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย’ รุ่นที่ 18
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการงานวิจัย ร่วมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดโครงการฝึกอบรม ‘วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย’ (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 -29 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รอ...
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุน JSPS
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยส่วนบริการวิจัย ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ Japan Society for the Promotion of Science(JSPS)ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษา “JSPS Guidance Seminar เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการขอรับทุนวิจัยและทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศ...
การสัมมนา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการวิจัยร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ จัดการสัมมนา ‘การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0’ โดยมีทั้งภาคการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาคบรรยายจัดขึ้นในช...
กิจกรรมที่น่าสนใจทั้งหมด

ปฏิทินการวิจัย


ข้อมูลวิจัยที่แล้วเสร็จ

สำนักวิชา :

ลำดับที่
โครงการวิจัย
ปี
บทคัดย่อ
139
การศึกษาผลของการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนควอทซ์ในเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
โดย :  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
140
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
โดย :  อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
141
การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว
โดย :  อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชา : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2549
รวมทั้งหมด 154 เรคคอร์ด 52 หน้า : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 >>