ข่าวสารทุน


เปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปี งบประมาณ 2563

     ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวั...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัยในประเด็นการลด ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กลุ่มเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิ...

อ่านต่อ

ประกาศทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

           อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ให้ประกาศรับแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับ...

อ่านต่อ

ประกาศ!!! รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเ...

อ่านต่อ

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน) - แจ้งครั้งที่ 1

        ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดให้สามารถเสนอขอในลักษณะแผนบูรณากา...

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 12 หน้า

หน้า 1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   ถัดไป | หน้าสุดท้าย