ข่าวสารทุน


ประกาศ!!! รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเ...

อ่านต่อ

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน) - แจ้งครั้งที่ 1

        ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดให้สามารถเสนอขอในลักษณะแผนบูรณากา...

อ่านต่อ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

       ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท) ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท) ทุนวิจัยเชิงประเด็น (Programme-based)(โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) และทุนหน...

อ่านต่อ

รับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

              ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEMเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่สำคัญ 10 อุตสาหกรรมโดยให้ท...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ2561สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

        ด้วย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

                   1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์...

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 12 หน้า

หน้า 1   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   ถัดไป | หน้าสุดท้าย