ข่าวประชาสัมพันธ์


แรงบันดาลใจ อาจารย์วิทยาศาสตร์ มฟล. กวาด 6 ทุนวิจัย ภายใน 1 ปี

อาจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมาบอกถึงแรงบันดาลใจ ที่ทำให้มีกำลังใจในการย...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขออนุมัติเดินทางและคาใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวิจัย

    ด้วย ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย ได้กำหนดแนวทางการขออนุมัติเดินทางและคาใช้จ่ายเข้าร่วมฝึกอบรมหรือกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดการคล่องตัวในการขออนุมัติ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ สำหรับการขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่านส่วนบริการงานว...

อ่านต่อ

Beall’s List “รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์สุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่”

          รายชื่อวารสารที่คณาจารย์ นักวิจัย ไม่ควรส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง...

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ +แนวปฏิบัติการติดตามโครงการวิจัย หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัย และรายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน

   ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ดังนี้

           1. เรื่อง "แนวปฏิบัติในการติดตามโครงการวิจัย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทุน สกว.

   ด้ย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สก.) ชุดโครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)" ร่

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

หน้า 1   2     3     4   ถัดไป | หน้าสุดท้าย