อบรม สัมมนา


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย”

        ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design"

ด้วย สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง ES1-323 อาคาร M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การคิดงบประมาณแ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”

          ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”

           ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องคำมอกหลว...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การอบรมและพัฒนานักวิจัย

ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ง (สกอ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใจสามารถสมัคเข...

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

หน้า 1   2     3     4     5   ถัดไป | หน้าสุดท้าย