แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมหาวิทยาลัย ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. การจัดหาพัสดุวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท) ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการ สั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุได้เอง โดยจัดทำบันทึกขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี
2. การจัดหาพัสดุวงเงินเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ให้ดำเนินการจัดหาพัสดุระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้มีผลบังคับใช้กับ โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกโครงการที่ดำเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ทุนโครงการ Innovation Hubs

ดาวน์โหลด ระเบียบและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง


เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ งบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท
1. ตัวอย่าง การกรอกบันทึกข้อความจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุงานวิจัย
2. ร่าง บันทึกขอความจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิจัย งบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท
3. ตัวอย่างการเขียน TOR (จ้างเหมาบริการ หรือปฏิบัติการอื่นๆ)
4. ตารางแสดงทางเดินเอกสาร (Flow Chart) จัดซื้อพัสดุในงานวิจัย งบไม่เกิน 100,000 บาท

เอกสารจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ งบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท - ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
1. บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิจัย งบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาท
2. ตารางแสดงทางเดินเอกสาร (Flow Chart) จัดซื้อพัสดุในงานวิจัย งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท

เอกสารจัดซื้อจ้างพัสดุ งบประมาณเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
1. ร่าง บันทึกขอความจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิจัย งบประมาณเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
2. แบบฟอร์มกำหนดราคากลาง
3. ตัวอย่างการเขียน TOR (จ้างเหมาบริการ หรือปฏิบัติการอื่นๆ)
4. ตารางแสดงทางเดินเอกสาร (Flow Chart) จัดซื้อพัสดุในงานวิจัย งบเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท

เอกสารจัดซื้อจ้างพัสดุ งบประมาณเกิน 5 แสนบาท
1. ร่าง บันทึกขอความจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิจัย งบประมาณเกิน 5 แสนบาท
2. แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบวิจัย หมวดดำเนินงาน (กรณี จัดซื้อจ้าง เกิน 5 แสนบาท)
3. แบบฟอร์ม แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบวิจัย หมวดงบลงทุน (กรณี จัดซื้อจ้าง เกิน 5 แสนบาท)
4. ตัวอย่างการเขียน TOR (จ้างเหมาบริการ หรือปฏิบัติการอื่นๆ)
5. ตารางแสดงทางเดินเอกสาร (Flow Chart) จัดซื้อพัสดุในงานวิจัย งบเกิน 5 แสนบาท
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัย ติดต่อ คุณรัตน์ติการณ์ หลวงใจ โทรศัพท์ 0-5391-6387