อาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ระดับปริญญาโท
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ระดับปริญญาเอก
  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 
- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนวากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
- การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)
 
 
- การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)ปฏิบัติศาสตร์)- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
 
- การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)
 
- การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)- ภาษาศาสตร์ (วากยสัมพันธ์, วัจนปฏิบัติศาสตร์)
 
- การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a foreign language)
 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การศึกษาอิทธิพลข้ามภาษาของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2558
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1