อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง

  สำนักวิชาการจัดการ
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการวัดคุมทางอุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 
ระดับปริญญาเอก
  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

-การวางแนวระบบการผลิต

-การบริหารการผลิตและการดำเนินการ

-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การพัฒนาสินค้าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากร การท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
สำนักวิชาการจัดการ
2558
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1