อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2543
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ระดับปริญญาโท
2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนุพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม)   มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ระดับปริญญาเอก
2553
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   University of Newcastle upon Tyne
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุวิศวกรรม

Biotechnology, Genetic Engineering

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ผลของเอนไซม์สกัดจากอาหารเลี้ยง Bacillus subtilis TN51 และ Saccharomyces cereviceae ต่อปริมาณสารหอมระเหยในชา (Camellia sinensis)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2557
2
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล และภูเก็ต โดยใช้วิธีอาร์เอพีดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2549
รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1