อาจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2544
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ระดับปริญญาโท
2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ระดับปริญญาเอก
2550
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหยโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรี

 Chemistry

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ผลของ Bacillus subtilis ต่อคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากต้นกฤษณา (Aquilaria crassna)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2555
2
การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์ Camellia sinensis
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2552
รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1