อาจารย์วิชัย ดีพร้อม

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2517
ศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ระดับปริญญาโท
2538
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ระดับปริญญาเอก
  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

การเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ

Teaching English

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การปรับปรุงทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้วยงานเพื่อการสื่อสาร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2552
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1