อาจารย์ ดร.พงษ์มณี ทองใบ

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2521
เกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ระดับปริญญาโท
2529
ภาควิชาปฐพีวิทยา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ระดับปริญญาเอก
2537
Plant Sciences   Adelaide University, Australia
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

- Agronomy & physiology of field crops & field-testing of transgenic plants;

- Plant Ecophysiology & abiotic stresses (nutritional, anoxic & oxidative);

- Micronutrients physiology: plant responses, uptake, efficiency mechanism & varietal screening, rhizosphere acquisitions, interaction with root disease;

- Chemistry of submerged soils &behavioursof heavy metal; quantify O2 status in rhizosphere (soil & solution);

- Integrated ecosystem assessment, participatory scenario for natural resource management (Working member of Millennium Ecosystem Assessments)

- National & international management & policies on sciences, agriculture & natural resources

- Agronomy & physiology of field crops & field-testing of transgenic plants;

- Plant Ecophysiology & abiotic stresses (nutritional, anoxic & oxidative);

- Micronutrients physiology: plant responses, uptake, efficiency mechanism & varietal screening, rhizosphere acquisitions, interaction with root disease;

- Chemistry of submerged soils &behavioursof heavy metal; quantify O2 status in rhizosphere (soil & solution);

- Integrated ecosystem assessment, participatory scenario for natural resource management (Working member of Millennium Ecosystem Assessments)

- National & international management & policies on sciences, agriculture & natural resources

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การรวบรวม ศึกษา และปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำต้นเตี้ยเหมาะกับการผลิตเป็นการค้า
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2553
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1