อาจารย์ดามร คำไตรย์

  สำนักวิชานิติศาสตร์
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2543
นิติศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ระดับปริญญาโท
2547
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ระดับปริญญาเอก
  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

กฎหมายระหว่างประเทศ

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
แนวทางของกฎหมายในการจัดที่ดินทำกินของชุมชนบ้านโป่ง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกินในประเทศบราซิล
สำนักวิชานิติศาสตร์
2557
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1