อาจารย์วัชราวรรณ อินทยศ

  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2001
BA Managament of Information System   Thammasat University, Thailand
 
 
ระดับปริญญาโท
2008
Msc, Information Systems   Lund University
 
 
ระดับปริญญาเอก
  
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 
 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การออกแบบ สถาปัตยกรรม SaaS แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบท
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1