อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

  สำนักวิชาการจัดการ
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
1989
BS. Nursing and Midwifery   Mahidol University
 
 
ระดับปริญญาโท
1992
MA Counseling Psychology   United State International University San Diego, California
 
 
ระดับปริญญาเอก
2005
Ph.D. Industrial / Organizational Psychology   Alliant International University San Diego, California
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จิตวิทยาธุรกิจ

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การพัฒนาบุคคลากรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สำนักวิชาการจัดการ
2557
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1