กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship)

เมื่ออังคารที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund และ Chevening Scholarship) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิชา 3 โซน B ชั้น 2 ห้อง 206 (E3B-206) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก 1. คุณศุภราภรณ์ แก้วหาญ เจ้าหน้าที่ทุนชีฟนิ่ง ได้บรรยายแนะนำทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ (Chevening Scholarship) 2.คุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้บรรยาย แนะนำทุนวิจัย (Newton Fund) จากสหราชอาณาจักร เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของประเทศกำลังพัฒนา โดยมีกรอบระยะเวลาการให้ทุนตั้งแต่ ค.ศ. 2014-2019 โดยแบ่งกองทุนพัฒนาออกเป็น 3 ประเภท - การพัฒนาบุคลากร(People) - การพัฒนางานวิจัย(Research) -การประยุกต์ใช้งานวิจัย (Translation) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างดี ในการนี้ทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ฝากประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดมายังผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนฯ สามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://mfu.ac.th/division/research/show_news.php?newsID=0147