ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์                ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)  ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2550เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการและให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสภาสถาบันอุดมศึกษา และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อย นั้น ดังมีรายละเอียดและรายชื่อฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์ ก.พ.อ. แนบมาพร้อมนี้ 

               ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในลักษณะ Open  Access Journal จำนวนเพิ่มมาก ดังนั้น ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอแจ้งประเด็นข้อพึงระมัดระวังของ สกอ. ในการที่อาจารย์/นักวิจัยจะพิจารณาส่งผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  โดยวารสารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มักมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                1. ไม่มีการระบุสำนักพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ที่แน่นอน ไม่ระบุข้อมูลและรายละเอียดที่ตั้ง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าสำนักพิมพ์ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปหรืออเมริกา แต่ไม่สามารถสืบค้นสถานที่ตั้งจริงได้

                2. ไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตของสารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ หรือมีการระบุ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวารสารนั้นรับตีพิมพ์ผลงานนอกเหนือจากขอบเขตหรือสาขาวิชาที่ได้ระบุไว้ เช่น ระบุว่าเป็น Science and Technology แต่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่อยู่ในสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด้วย

                3. ไม่มีการกำหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. กำหนด คือเผยแพร่อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ

                4. ไม่มีบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการไม่ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และมักพบว่าบทความวิจัยที่ลงเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ดังกล่าว มีข้อผิดพลาดในเชิงวิชาการ และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ/หรือมีรูปแบบนำเสนอ การเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน

                นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบรายชื่อวารสารที่มีความสุ่มเสี่ยงจากฐานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น Beall’s List  of Predatory Open-access Publishers by Jeffrey Beall ที่เว็บไชต์ http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015/  เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย

 

 ตัวอย่าง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ สกอ. ไม่รับรอง แต่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

               ด้วย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ส่งหนังสือถึง สกอ. เพื่อพิจารณาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่มีผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ คือ

                   - วารสาร European Journal of Social Sciences

                   - วารสาร  European Journal of  Scientific Research

                   - วารสาร American Journal of Scientific Research

                  ซึ่งที่ประชุม ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาว่าวารสารดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่ ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

1. ไม่สามารถสืบค้นหรือเข้าถึงผลงานวิจัยที่ระบุว่าได้มีการเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนบางฉบับที่ยังไม่เข้าถึงได้นั้น อยู่ในช่วงเวลา 1-2 ปีล่าสุด แต่เข้าถึงได้เฉพาะบทคัดย่อ ไม่ปรากฏบทความวิจัยที่เป็นฉบับเต็ม

2. วารสารดังกล่าวไม่มีการกำหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน คือ บางปีมีการเผยแพร่ทุกเดือน บางปีไม่ได้เผยแพร่ทุกเดือน และในแต่ละเดือนมีจำนวนฉบับที่เผยแพร่ไม่เท่ากัน กล่าวคือ บางเดือนมีการเผยแพร่เพียง 1 ฉบับ ในขณะที่บางเดือนมีการเผยแพร่มากกว่า 5 ฉบับ และในแต่ละฉบับก็มักมีจำนวนบทความที่ไม่เท่ากัน

ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นว่าวารสารดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จากการที่ไม่สามารถสืบค้นหรือเข้าถึงเอกสารงานวิจัยในเว็บไชต์ได้

 

แหล่งที่มา : http://sci-research-work.blogspot.com/2014/07/scopus.html

 

ฉะนั้น จึงขอฝากให้อาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ก่อนที่จะส่งผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารต่างๆ จะต้องมีการตรวจสอบวารสารให้มั่นใจว่าเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ทุกครั้ง

 

****************************************************************

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559