ข้อมูลจากการประชุมชี้แจง           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดการประชุมชี้แจง "แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561” ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นั้น

ส่วนบริการงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจ้ง "แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ปี 60" เพื่อเป็นข้อมูลให้นักวิจัยทราบและวางแผนการดำเนินต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม

การติดตามงบลักษณะบูรณาการปี60_ดร.วิภารัตน์_วช.

 

คู่มือการติดตามงบประมาณลักษณะบูรณาการ ปี 60
แนวทางการบริหารจัดการและติดตามโครงการวิจัย-กระทรวงวิทยาศาสตร์
ภาพรวมระบบ NRMS และการติดตามโครงการจากระบบ_ดร.อังสนา_วช
ทิศทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559