ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”


 

                    ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม” ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ประสบการณ์ ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ จับคู่ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุน ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดโครงการดังแนบมาพร้อมนี้

                   ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับได้ทางออนไลน์ที่ www.goo.gl/2IS250หรือ ส่งแบบตอบรับไปมาที่ ส่วนบริการงานวิจัย ทาง Email : research@mfu.ac.th  หรือทางโทรสาร ๖๓๕๙ ภายในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/irdff

 

เอกสารแนบ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2560