รับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม              ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEMเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกำลังคน เพื่อทำวิจัยแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่สำคัญ 10 อุตสาหกรรมโดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม  ที่มีระยะเวลาของการสนับสนุนทุน 6-12 เดือน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

              ส่วนบริการงานวิจัย จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักศึกษาทุกท่านที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ สวทช. กำหนด สามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางเว็ปไซต์https://www.nstda.or.th/stemworkforce/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

 

เอกสารแนบ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560