ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท) ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท) ทุนวิจัยเชิงประเด็น (Programme-based)(โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) และทุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ โดยมีข้อกำหนด และรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

       ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และมีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ โปรดดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

1.  จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละประเภททุน (แบบ RS-1) และกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการเข้าระบบ DRMS โดยให้แนบแบบ RS-1 ไว้ในระบบเพื่อใช้อ้างอิงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินทุนงานวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. พิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ DRMS พร้อมลงนามโดยคณะผู้ร่วมวิจัย นำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชาเพื่อพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น และให้ความเห็นชอบตามแบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอโครงการวิจัย

3. ส่งบันทึกข้อความนำส่งเอกสาร ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักวิชาแล้วมายังส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  

 

- แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ  ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ http://mfu.ac.th/division/research/research_type1.html   (ผู้รับผิดชอบหลัก นางรัตน์ติการณ์ หลวงใจ โทรศัพท์ 6387)

- แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ  ทุนพัฒนานักวิจัย http://mfu.ac.th/division/research/research_type2.html  (ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาว อรพรรณ จันต๊ะชัย โทรศัพท์ 6358)

- แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ  ทุน Programme-based  http://www.mfu.ac.th/division/research/programme_based.html           (ผู้รับผิดชอบหลัก นายอนิรุต พร้อมสุข โทรศัพท์ 6358)

- แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ  ทุนหน่วย กลุ่ม และศูนย์วิจัย http://mfu.ac.th/division/research/research_group-expenses.html   (ผู้รับผิดชอบหลัก นายอนิรุต พร้อมสุข โทรศัพท์ 6358)

 

บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560