เอกสาร คู่มือการรับทุนวิจัย มฟล. และคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการใช้จ่ายเงิน    ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดทำคู่มือการรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางสำหรับการขอรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยในการที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ต่อไป ดังไฟล์คู่มือแนบมาพร้อมนี้

 

คู่มือการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ มฟล.
คู่มือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการใช้จ่ายเงิน

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560