ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”           ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง (ES1-518) อาคาร M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ     ในวงวิชาการ โดยมีรายละเอียดโครงการอบรมฯ ดังแนบมาพร้อมนี้    

ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน   เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/4hUfbJzxeVHI1Aoe2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ส่วนบริการงานวิจัย โทรศัพท์ 0-5391-6389

 

โครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย
กำหนดการอบรม

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560