ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”          ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง E3B – 206 อาคารสำนักวิชา3 (E3) ชั้น 2 โซน B มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ตลอดจนการนำเสนอในการประชุมวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ กำหนดการตามเอกสารแนบ

ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่  https://goo.gl/forms/CAaDGA80Fe0JEj0Q2 หรือส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 6359 ภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย
กำหนดการ
แบบตอบรับ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560