การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” ม.ราชภัฎอุบลราชธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “อารยทัวริสม์ : การบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การเสวนา “พลัง พึ่งพา ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการ สกว.
 
เปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 
สอบถามเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ อาจารย์กนกศักดิ์ ธานี 083-37961654 หรือ huubru2017@gmail.com (รับจำนวนจำกัด 40 บทความ)
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ  http://www.human.ubru.ac.th/hubru2016/index.php?f=register
http://www.human.ubru.ac.th/hubru2016/index.php?f=registerคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “อารยทัวริสม์ : การบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การเสวนา “พลัง พึ่งพา ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการ สกว.
เปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ อาจารย์กนกศักดิ์ ธานี 083-37961654 หรือ huubru2017@gmail.com (รับจำนวนจำกัด 40 บทความ)
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ
http://www.human.ubru.ac.th/hubru2016/index.php?f=register

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560