ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design"ด้วย สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง "กระบวนการวิจัย/Research Design" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง ES1-323 อาคาร M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การคิดงบประมาณและกระบวนการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์ Meta-Analysis การออกแบบการวิจัย/Research Desige ชนิดและรูปแบบ โดยมีโครงการและกำหนดการ ดังแนบมาพร้อมนี้

ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความแระสงค์เข้าร่วมตามแบบตอบรับ ที่ E-Mail: sinology@mfu.ac.th ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

 

โครงการ
กำหนดการอบรม
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560