การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน) - แจ้งครั้งที่ 1        ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดให้สามารถเสนอขอในลักษณะแผนบูรณาการ นั้น  โดยมีเป้าหมายแผนบูรณาการฯ 4 เป้าหมาย ดังนี้

  1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

  2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

  4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

           ทั้งนี้ การส่งแบบเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS จะต้อง uploadแผนบูรณาการเพื่อออกรหัสOTP สำหรับนำเข้าชุดโครงการ หรือโครงการเดี่ยว ภายใต้แผนบูรณาการนั้นๆ ตามลำดับ
ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์อาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัย เป้าหมาย 1-3

                   1. อาจารย์ นักวิจัย รวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัย หรือโครงการเดี่ยว ในลักษณะบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน ต่างศาสตร์ ต่างสาขา เพื่อจัดทำเป็นแผนบูรณาการ
โดย 1 แผนบูรณาการ ต้องประกอบไปด้วยโครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ (โดย 1 ชุดโครงการ นับเป็น1 โครงการ และ 1 โครงการเดี่ยว นับเป็น 1 โครงการ)

                   2. ระบุชื่อผู้อำนวยการแผนฯ เพื่อจัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)โดยส่งแบบเสนอแผนฯ เฉพาะหน้าแรก และกรอกแบบสำรวจแผนฯ (ตามเอกสารแนบ)
ส่งมายังส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 โดยส่วนบริการงานวิจัยจะดำเนินการจัดส่งรหัส OTPให้ทาง E-mailกับผู้อำนวยการแผนฯ

                   3. ผู้อำนวยการแผนฯ มีหน้าที่ส่งรหัส OTP ให้กับหัวหน้าโครงการ เพื่อจัดทำแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) หรือแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) และ upload
เข้าระบบNRMS

                   4. ผู้อำนวยการแผนฯ จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ฉบับสมบูรณ์ และ upload เข้าระบบ NRMS จากนั้นให้พิมพ์เอกสารแบบเสนอฯ ภายใต้แผนงานฯ ทั้งหมด จากระบบ NRMS ส่งให้คณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชาที่ผู้อำนวยการแผนงานสังกัด พิจารณาในลำดับถัดไป

                   5. คณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา พิจารณาคัดกรอง และส่งผลการประเมิน (ตามเอกสารแนบ 2) พร้อมเอกสารแบบเสนอฯ ให้ส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ขั้นตอนการส่งแบบเสนอโครงการ เป้าหมายที่ 4

     มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนบูรณาการภายใต้เป้าหมาย ที่ 4 ไว้จำนวน 2 แผนงาน คือ

         1. แผนงานห้องปฏิบัติการ/ เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง และ
         2. แผนงานมาตรฐานการวิจัย ดังนั้น สำนักใดวิชาที่มีความประสงค์เสนอของบประมาณภายใต้แผนฯ ดังกล่าว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

                 1. แจ้งจำนวนโครงการที่อยู่ภายใต้แผนฯ ทั้ง 2 แผนงาน ตามแบบสำรวจ (เอกสารแนบ 1)ส่งมายังส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560

                  2. จัดทำแบบเสนอโครงการ (project) พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 3 แห่ง) แบบแปลน/ ผังโครงสร้าง ส่งให้คณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา พิจารณาในลำดับถัดไป

                  3. คณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา พิจารณาคัดกรอง และส่งผลการประเมิน (ตามเอกสารแนบ 2) พร้อมเอกสารแบบเสนอฯ ให้ส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

เกณฑ์/ เงื่อนไขการเสนอของบฯ

                   1. แผนบูรณาการจะต้องมีโครงการที่อยู่ในเป้าหมายหลักอันใดอันหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยกตัวอย่างแผนบูรณาการ ก ประกอบด้วยโครงการ 5 โครงการ (คณะผู้วิจัยประสงค์ใช้เป้าหมายที่ 1 เป็นหลัก) ดังนั้น โครงการจะต้องอยู่ในเป้าหมายที่ 1 ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ

                   2. โครงการภายใต้แบบเสนอแผนฯ จะต้องได้ผลผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ของเป้าหมายที่กำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม

                   3. นักวิจัยที่ติดค้างการส่งรายงานในระบบ NRMSปี 2551-2558 วช. จะไม่นำมาพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการเสนอของบประมาณปีงบประมาณ 2562

                   4. การจัดทำแบบเสนอโครงการ จะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่ วช.กำหนดเท่านั้นห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวข้อในแบบฟอร์ม มิเช่นนั้น จะไม่สามารถuploadเข้าระบบได้ 

 

ทั้งนี้ นักวิจัย สามารถไปดูดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ทุนแต่ละประเภท ได้ที่
 
- แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ  ทุนงบบูรณาการฯ ปี 62 ที่  http://mfu.ac.th/division/research/form_nrct_fund.php

 

ปฏิทันการขอรับทุนงบบูรณาการฯ ปี 62 (งบแผ่นดิน)
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (ผังต้นไม้)
แบบสำรวจแผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 1 2 และ 3 (เพื่อออกรหัส OTP)

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2560