ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย”        ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น ๕  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียน และผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/uxhbeoNtikNcBOfB2หรือส่งแบบตอบรับมาที่ E-mail Reseach@mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

กำหนดการอบรม

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560