แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ +แนวปฏิบัติการติดตามโครงการวิจัย หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัย และรายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน   ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ดังนี้

           1. เรื่อง "แนวปฏิบัติในการติดตามโครงการวิจัย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัย"  สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการปฏิบัติติดตามโครงการวิจัย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว

           2. เรื่อง "ระบบรายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน" สำหรับให้อาจารย์และนักวิจัย สามารถเช็คสถานะขอการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย รวมถึงการขอรับค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการเผยแพร่งานวิจัย  ว่าอยู่ในขั้นตอนใด

   ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยคลิกที่ชื่อเรื่องของแต่ละหัวข้อ แต่สำหรับแนวปฏิบัติในการติดตามโครงการวิจัย จะเป็นดัง Flow Chart แนบมาท้ายนี้  

 

Flow Chart แนวปฏิบัติในการติดตามโครงการวิจัย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัย

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561