ประกาศ!!! รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท)
        3. ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท)
 
   โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในระหว่างวันที่   1-31 พฤษภาคม 2561
 
   ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และมีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ โปรดทราบและดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
 
    1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละประเภททุน ตามแบบฟอร์ม RS-1โดยคณะผู้ร่วมวิจัยทุกคนร่วมลงนาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา เพื่อพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น และให้ความเห็นชอบ พร้อมแบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอโครงการวิจัย และสำนักวิชาดำเนินการจัดส่งให้ส่วนบริการงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
 
     2. กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากข้อที่ 1. ในระบบ DRMS. ช่วงระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2561
 
     3. เตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ช่วงระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
 
ทั้งนี้ ส่วนบริการงานวิจัยได้แนบ คู่มือการขอรับทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิทินขั้นตอนการขอรับทุนฯ มาพร้อมนี้
ทั้งนี้ ส่วนบริการงานวิจัยได้แนบ คู่มือการขอรับทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิทินขั้นตอนการขอรับทุนฯ มาพร้อมนี้ ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
        1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
        2. ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท)
        3. ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท)
 
   โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในระหว่างวันที่   1-31 พฤษภาคม 2561
 
   ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และมีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ โปรดทราบและดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
 
จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละประเภททุน ตามแบบฟอร์ม RS-1โดยคณะผู้ร่วมวิจัยทุกคนร่วมลงนาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา เพื่อพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น และให้ความเห็นชอบ พร้อมแบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอโครงการวิจัย และสำนักวิชาดำเนินการจัดส่งให้ส่วนบริการงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
 
กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากข้อที่ 1. ในระบบ DRMS. ช่วงระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2561
 
เตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ช่วงระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
ทั้งนี้ ส่วนบริการงานวิจัยได้แนบ คู่มือการขอรับทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิทินขั้นตอนการขอรับทุนฯ มาพร้อมนี้

 

คู่มือและข้อกำหนดการพิจารณาข้อเสนอโครงการ งบ มฟล. ปี 2562
ปฏิทินการการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก มฟล. ปี 2562
แบบเสนอโครงการวิจัย (RS-1) ทุน มฟล. ทุกประเภท
แบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอ-ประเภททุนนักวิจัยใหม่
แบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอ-ประเภททุนพัฒนานักวิจัย
แบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอ-ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แบบแบบเสนอโครงการวิจัย (RS-1) ทุน มฟล. ทุกประเภท (Word)
แบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอ-ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (Word)
แบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอ-ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (Word)
แบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอ-ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (Word)
คู่มือและข้อกำหนดการพิจารณาข้อเสนอโครงการ งบ มฟล. ปี 2562 - ฉบับใหม่

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561