ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขออนุมัติเดินทางและคาใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวิจัย    ด้วย ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนบริการงานวิจัย ได้กำหนดแนวทางการขออนุมัติเดินทางและคาใช้จ่ายเข้าร่วมฝึกอบรมหรือกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดการคล่องตัวในการขออนุมัติ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ สำหรับการขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่านส่วนบริการงานวิจัย ประกอบด้วย 

    1. นำเสนอผลงานวิจัย
    2. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
    3.ปฏิบัติงานวิจัย

โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 1. กรณี ขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 45 วัน  และ 2. กรณี ขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่าย เกิน 45 วัน 
สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะต้องมีการทำบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายขอรับการสนับสนุนฯ มาพร้อมกับการขออนุมัติเดินทางด้วย ทุกครั้ง

    ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการเดินเอกสาร ขั้นตอน และเอกสารประกอบที่ต้องใช้เพิ่มเติม ได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้
และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขออนุมัติได้ที่ เว็บไชด์ส่วนการเจ้าหน้าที่ http://personnel.mfu.ac.th/?page_id=1707 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ต้องเสนอผ่าน ส่วนบริการงานวิจัย

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561