รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-18.00 น. ณ จังหวัดเชียงราย ให้แก่บุคลากร ด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)
ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ดังรายละเอียดในโครงการและคุณสมบัติ การฝึกอบรมแนบท้ายนี้
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วม กรอกข้อมูลประกอบการสมัครเบื้องต้น ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuItqsWLENrM5wXkyVIR1SByRlOGwJhBXW4kfwfWT_0WI3Aw/viewform
 
จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริการงานวิจัยด้วย สำนักงานคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๘ มหำวิทยำลัย
แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-18.00 น. ณ จังหวัดเชียงราย ให้แก่บุคลากร
ด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)
ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดใน
โครงการและกำหนดการฝึกอบรมแนบท้ายนี้
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วม กรอกข้อมูลประกอบการสมัครเบื้องต้น ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuItqsWLENrM5wXkyVIR1SByRlOGwJhBXW4kfwfWT_0WI3Aw/viewform
 
จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริการงานวิจัย

 

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
กำหนดการ
ใบสมัครเข้าร่วม

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561