ประกาศทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562           อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ให้ประกาศรับแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่องโดยเปิดรับระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 ข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยฯ พ.ศ.2559 

       ส่วนบริการงานวิจัยจึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจโปรดดำเนินการจัดทำแบบเสนอโครงการแบบฟอร์มตามประเภททุน เสนอผ่านความเห็นชอบจากสำนักวิชาต้นสังกัด และส่งแบบเสนอโครงการต้นฉบับมายังส่วนบริการงานวิจัย 1 ชุด ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 โดยมีกำหนดนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 แผนการพิจารณาดังไฟล์แนบ 

       กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง หรือเสนอขอปรับเป็นกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ (RS-6) ของปีงบประมาณ 2561 มาพร้อมกับแบบเสนอโครงการ โดยต้องมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคิดเป็นคะแนนขั้นต่ำตามประกาศฯ 

Download ประกาศฯ และแบบฟอร์มได้ที่ Website ส่วนบริการงานวิจัย http://research.mfu.ac.th//research_group-expenses.html

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง พ.ศ. 2559
แผนการด าเนินงานพิจารณาทุนสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปี 2562

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561