ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัยในประเด็นการลด ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กลุ่มเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัยดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายของผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่มประชากรชนชาติพันธุ์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ให้แก่คณาจารย์นักวิจัยทุกท่านทราบ โดยผู้สนใจขอรับการสนับสนุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมเอกสารประกอบ มายัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล  ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561  และสามารถดูรายละเอียดและดาว์นโหลดแบบข้อเสนอโครงการ ดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศรับข้อเสนอโคครงการ
กรอบการวิจัย
ขั้นตอนการคัดเลือกโครงการ
เกณฑ์การให้คะแนนขอเสนอโครงการ
แบบเสนอโครงการ (Proposal)
ประกาศ วช. แนวทางราคากลาง
แบบเสนอโครงการ Proposal (อัพเดทไฟล์ word)
แบบเสนอโครงการ Proposal (อัพเดทไฟล์ word)1
แบบเสนอโครงการ Proposal (อัพเดทไฟล์ word)2

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561