ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดงานมหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการงานวิจัยที่โดดเด่นตลอด ๒๐ ปีสู่สาธารณชน อันนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชากรต่อไป โดยมีกิจกรรมหลักๆ ภายในงาน ดังนี้

๑. เสวนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย ๗ หน่วยงาน โดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๒. เสวนาเรื่อง “Digital Transformation”โดยคุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์

๓. “เปิดคลินิกวิจัย” ของหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยภาครัฐ

๔. นิทรรศการ“Research to Market” และ “การแข่งขันทางวิชาการ” โดยมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

๕. “ห้องเรียนจำลองในยุคดิจิตอล” โดย AppleProfessional

๖. นิทรรศการ “Digital Universityand Digital Transformation” ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด (Cisco) และ Apple Authorize Reseller

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในงานฯ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/SD12Mpและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายโอฬารวันชัย และนางสาวสุธากร กมลหาญ โทรศัพท์ 0-๕๓๙๑-๖๓๕๘, ๖๓๘๗ หรือที่อีเมล์ research@mfu.ac.th

 

กำหนดการ 20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561