เปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปี งบประมาณ 2563     ตามที่ สำนักงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้สามารถเสนอขอในลักษณะแผนบูรณาการ นั้นโดยมีเป้าหมายแผนบูรณาการฯ 4 เป้าหมาย ดังนี้

  1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

  2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

  4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ


                    ส่วนบริการงานวิจัยจึงขอเรียนแจ้งมายังท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์อาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัย เป้าหมายที่ 1และ 2

                   1. อาจารย์ นักวิจัย รวมกลุ่มกัน เพื่อจัดทำเป็นแผนบูรณาการโดย 1 แผนบูรณาการ ต้องประกอบไปด้วยโครงการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ ซึ่ง 1 ชุดโครงการ นับเป็น 1 โครงการ และ 1 โครงการเดี่ยว นับเป็น 1 โครงการเช่นกัน โดยมุ่งเน้นให้มีการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

                   2. ผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ จัดทำ Concept Proposal สำหรับแผนบูรณาการ  1 ฉบับ และ Concept Proposal สำหรับแต่ละโครงการ โดยทำแยก 1 ฉบับต่อ 1 โครงการ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ และดำเนินการส่งบันทึกข้อความที่ผ่านความเห็นชอบของสำนักวิชาพร้อมทั้งส่งไฟล์ wordที่เมล์ research@mfu.ac.th ให้ส่วนบริการงานวิจัย ภายในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เพื่อส่วนบริการงานวิจัยจะดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS และส่งเอกสารให้ วช. เป็นลำดับต่อไป

                   3. กรณี โครงการผ่านการพิจารณา Concept Proposalต้องจัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการและข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) (ซึ่งขณะแบบฟอร์มทาง วช. ยังไม่ประกาศ) ส่งให้คณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชาที่ผู้อำนวยการแผนฯ สังกัดอยู่ พิจารณาและดำเนินการส่งบันทึกข้อความที่ผ่านความเห็นชอบของสำนักวิชาให้ส่วนบริการงานวิจัย และต้องกรอกข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRMS ภายในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัย เป้าหมายที่ 3 และ 4 (ไม่ต้องทำ Concept Proposal)

                   1. อาจารย์ นักวิจัย รวมกลุ่มกัน เพื่อจัดทำเป็นแผนบูรณาการโดย 1 แผนบูรณาการ ต้องประกอบไปด้วยโครงการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ ซึ่ง 1 ชุดโครงการ นับเป็น 1 โครงการ และ 1 โครงการเดี่ยว นับเป็น 1 โครงการเช่นกัน โดยมุ่งเน้นให้มีการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

                   2. ผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการและข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) (ซึ่งขณะแบบฟอร์มทาง วช. ยังไม่ประกาศ) ส่งให้คณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชาที่ผู้อำนวยการแผนฯ สังกัดอยู่ พิจารณาและดำเนินการส่งบันทึกข้อความที่ผ่านความเห็นชอบของสำนักวิชาให้ส่วนบริการงานวิจัย และต้องกรอกข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRMS ภายในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เกณฑ์/ เงื่อนไขการเสนอของบฯ

1. โครงการภายใต้แบบเสนอแผนฯ จะต้องได้ผลผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ของเป้าหมาย
ที่กำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะไม่กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม

                   2.  สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

                   3. การจัดทำแบบเสนอโครงการ จะต้องใช้แบบฟอร์มตามที่ วช.กำหนดเท่านั้น
ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวข้อและสูตรในแบบฟอร์ม มิเช่นนั้น จะไม่สามารถuploadเข้าระบบได้

 

Concept Proposal สำหรับแผนบูรณาการ
Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย)
ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561