การบรรยายพิเศษเรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำวิจัยและผลลัพธ์งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกสำนักวิชาและหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 นี้

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562