มฟล. ขนงานวิจัยเด่น คว้ารางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”


 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำผลงานวิจัยเด่น 14 ผลงาน ในหัวข้อหลัก Waste to Wealth  สำหรับการนำงานวิจัยไปแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่า “ขยะจากชุมชน” และ “ขยะจากผลผลิตทางการเกษตร” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ในกลุ่มเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม”  นั้น

       ปรากฏว่า ผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จาก ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. จากหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 122 หน่วยงาน ซึ่งสร้างขวัญและแรงใจให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะพัฒนางานวิจัยสำหรับการนำไปแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

      พร้อมกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยโดยผู้แทน อาจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในการจัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประสานงานกับ วช. ในการที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตลอดไป

 

รายชื่อผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้

ขยะชุมชน (Community Waste)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สำนักวิชา

ผลิตภัณฑ์นำแสดง

1

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโครงการกำจัดขยะขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย

อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

วิทยาศาสตร์

1. เสวียน

2. โมเดลเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

3. โมเดลระบบขยะของเสียอันตราย

2

เสวียน เทคโนโลยีชุมชนเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์

นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์

วิทยาศาสตร์

3

การประเมินผลงานการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัดเชียงราย (พื้นที่โซนเหนือ พื้นโซนกลาง และพื้นที่โซนตะวันออก)

อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์

ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4

การทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะมูลฝอย: หลักการและการดัดแปลงมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

วิทยาศาสตร์

5

โครงการศึกษาวิจัยสร้างฐานข้อมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

วิทยาศาสตร์

6

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อชุมชนชีววิถี

ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะจากผลผลิตทางการเกษตร (Agricultural Waste)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สำนักวิชา

ผลิตภัณฑ์นำแสดง

1

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คงรูปจากเยื่อชานอ้อยโดยการเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส

ผศ.ดร.ณัฐกานต์

สร้อยกาบแก้ว

วิทยาศาสตร์

1. ถ้วยชามจากเยื่อชานอ้อย

2. กล่องเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะ

3. โต๊ะ+เก้าอี้ จาก
ฟางข้าว

2

การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวมวลเพื่อประดิษฐ์กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง

ผศ.ดร.ณัฐกานต์

สร้อยกาบแก้ว

วิทยาศาสตร์

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุชีวมวล

ผศ.ดร.ณัฐกานต์

สร้อยกาบแก้ว

วิทยาศาสตร์

4

เรื่องกล้วยๆ ที่ไม่กล้วย

รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน/
อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

อุตสาหกรรมเกษตร

1. แป้งกล้วย
2. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เป็นส่วนผสมในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง

3. ถาดเยื่อขึ้นรูปจากก้านเครือกล้วย

5

Zero waste in ‘Phulae’ pineapple processing

ผศ.ดร.สุทธิวัลย์

สีทา/ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์/อ.ดร.วิรงรอง

ทองดีสุนทร

อุตสาหกรรมเกษตร

1. สับปะรดพันธุ์ภูแลอบแห้ง

2. ถาดเยื่อขึ้นรูปจากใยใบสับปะรด

6

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนิคเพื่อบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเปลือกกาแฟ

ผศ.ดร.นิสากร
แซ่วัน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

1. โทนิคบำรุงเส้นผมจากสารกัดเปลือกกาแฟ

2. ครีมกันแดดจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ

7

การพัฒนาสารกันแดดจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ

ผศ.ดร.นิสากร
แซ่วัน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

8

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดผลเชอรี่กาแฟ

ผศ.ดร.นิสากร
แซ่วัน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2562