ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงิดอุดหนุนการวิจัย จากมฟล. ประจำปี 2565

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ตามที่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้เห็นชอบให้ดำเนินการวิจัย เรียบร้อยแล้ว

ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 และกำหนดการทุนอุดหนุน (หลังประกาศผลการพิจารณา) ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 

รายละเอียดเอกสารประกาศผล

1. ไฟล์ประกาศผลฯ

| writer Olan Wanchai |