ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2677 - 2558

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

           ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ:สรอ. (MASCI) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย 
        สถาบันชาและกาแฟ จำนวน 1 ห้อง ได้แก่
             - สถาบันชาและกาแฟ (S2-322)
        ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ห้อง ได้แก่
             - ห้องปฏิบัติการเคมี (S3-417)
             - ห้องปฏิบัติการเคมี (S3-415)
        ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร จำนวน 3 ห้อง ได้แก่
             - ห้องปฏิบัติการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (M3-303)
             - ห้องปฏิบัติการทางเคมี (M3-309)
             - ห้องวิจัยและพัฒนาด้านการสกัด โรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (HMP-107)

| writer Olan Wanchai |