10-11 ก.พ.66 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคใต้”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ และคุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหาร
งานวิจัยฯ ในนามแขกรับเชิญของสถาบันผู้จัด เข้าร่วมงาน  “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ภาคใต้” ณ จังหวัดสงขลาและปัตตานี จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนทางด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
        ♦ ช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. เข้าร่วม “EAT PRAY LOVE ครั้งที่ 2” เป็นการแสดงโชว์ผลงานด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ ได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 
        ♦ ช่วงเวลา 08.00 - 15.00 น. เยี่ยมชมผลงานการพัฒนาพื้นที่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี (Pattani Heritage City) จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี)
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ในแผนงาน“การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัดทั่วประเทศ
        รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดผลรูปธรรมความสำเร็จ
ที่นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและสำนึกท้องถิ่น ที่สามารถเป็นตัวแบบนำร่องและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ และสื่อสารผลงานสาธารณะ โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ของสาธารณชนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยพลังของทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีงานวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญ และเพื่อกระตุ้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ผ่านภารกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
        ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง บพท. ที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะต่องานของ ม.อ.ปัตตานี ในพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ประกอบด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายจาดุร อภิชาตบุตร อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” และนาย อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) รวมทั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์อิศรา กันแตง อาจารย์พนิดา ฐปนางกูร และรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผู้ริเริ่มฟื้นใจเมืองปัตตานี ในฐานะของสถาบันการศึกษาและนักวิจัย
       นอกจากนี้ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และทีมงานนักวิชาการวัฒนธรรม ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรม เข้าร่วมการเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน และเสนอแนะการพัฒนาด้วยในการเยี่ยมชมดังกล่าวนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายนักวิจัยขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมจาก 10 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน
        โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) และหัวหน้าโครงการวิจัย “การจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจวัฒนธรรม: การขยายพื้นที่และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเยี่ยมชมพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนย่านใจกลางเมืองปัตตานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาเนาะรู และตำบลจะบังติกอ โดยมีเส้นทางถนนปัตตานีภิรมย์ ถนนยะรัง และถนนหลังวัง มีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว วัดตานีนรสโมสร วัดนิกรชนาราม วังเก่าเจ้าเมืองปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และมัสยิดรายอฟาฏอนี เป็นการประสานร่วมมือกันระหว่าง ม.อ.ปัตตานี กับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว
        โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญทางวัฒนธรรมทั้งในยุคอดีตและร่วมสมัย รวมทั้งการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวัฒนธรรมในพื้นที่โครงการวิจัยการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
        ♦ ช่วงเวลา 18.00 - 21.00 น. เข้าร่วมเปิดงาน มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมืองใต้ : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ผลักดัน Soft Power ผ่านทุนวัฒนธรรม "ฟื้นใจเมือง" บริเวณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่

ที่มาข่าว : https://www.facebook.com/psupattanicampus

ข่าวสารเพิ่มเติม งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. >> https://www.facebook.com/PMUA.THAI/
#ฟื้นใจเมือง #ทุนทางวัฒนธรรม