24-26 ก.พ.66 มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง: งานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)” ณ ห้องประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

        โดยมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวรายงานและบรรยายวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ โดยในงานดังกล่าว
ยังมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง และฝ่ายจังหวัดเชียงรายร่วมในงาน อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

        งานมหกรรม “ฟื้นใจเมือง (ภาคเหนือ)” จัดขึ้นวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำเสนอรูปแบบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่สาธารณะ และนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและสำนึกท้องถิ่น โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ ที่ได้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการและการจัดจำหน่ายสินค้า และการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงกลองอุ่นเมือง การขับทุ้มหลวงพระบาง การแสดงร้อยเรื่องราววิถีชนเผ่าม้ง  ฟ้อนกลองอืด กลองปูจา ช่อแฮศรีเมือง ระบำช้านางเหลียว การแสดงร้อยเรื่องราววิถีชนเผ่าม้ง ฟ้อนนก ฟ้อนโต ฟ้อนแอ่น เสือไหหลำ แฟชั่นฟื้นใจ๋เมือง: ไม่เป็นอื่นด้วยฟื้นตัวตน 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก website กระทรวง อว. >> ข่าวจาก อว.
และรูปภาพจาก facebook MFUTODAY >> https://www.facebook.com/MFUTODAY/

ชม Live บรรยากาศงานย้อนหลังได้ที่ >> facebook ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หรือข่าวสารเพิ่มเติม >> facebook งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.