มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 "โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

      ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในครั้งนี้ ให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน 
 
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 จำนวน 110 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งมีรายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัคร ดังโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนบมาพร้อมนี้ 

 

| writer Olan Wanchai |