ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19)

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) “อว. สร้างงานระยะที่ 2” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น
       
       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

  1. ประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณา - โครงการคืนป่าให้ประชาชน

  2. ประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณา - โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน)

  3. ประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณา - โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การจัดการขยะชุมชน)

  4. ประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณา - โครงการพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง (การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน)

  5. ประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณา - โครงการช่วยเหลือการผลิตแก่ SMEs และ OTOP

ทั้งนี้ ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารและมาทำสัญญา ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) รายละเอียดตามโปสเตอร์ดังนี้

 

| writer Olan Wanchai |