ส่วนบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรม “การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564” ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับทุน มฟล. ปี 2564

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

          ตามที่ คณาจารย์/นักวิจัย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามบันทึกที่ อว 7742(1)/ว.1803 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  นั้น

          ส่วนบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรม “การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564”  ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 E-Park อาคาร M-Square 

          โดยภายในกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามข้อมูลการดำเนินงานวิจัย ระหว่างเจ้าหน้าที่และนักวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปทิศทางเดียวกัน

| writer Olan Wanchai |