นักวิจัยที่ได้รับทุน มฟล. ปี 2564 ห้ามพลาด กิจกรรม “การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564”

Categories: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

         ตามที่ คณาจารย์/นักวิจัย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามบันทึกที่ อว 7742(1)/ว.1803 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  นั้น

          ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาของท่านเข้าร่วมกิจกรรม “การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564” ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 E-Park อาคาร M-Square ทั้งนี้โปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ส่วนบริหารงานวิจัยทราบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ Qr code

 

| Created by Olan Wanchai |