ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jstku/index

| writer Olan Wanchai |