สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. เตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐาน (มอก. 2677-2558)

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        ตามที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งรายชื่อห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ไปยังสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ:สรอ. (MASCI) จำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ห้อง ได้แก่
      - ห้องปฏิบัติการเคมี (S3-417)
      - ห้องปฏิบัติการเคมี (S3-415)

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร จำนวน 3 ห้อง ได้แก่
     - ห้องปฏิบัติการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (M3-303)
     - ห้องปฏิบัติการทางเคมี (M3-309)
     - ห้องวิจัยและพัฒนาด้านการสกัด โรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (HMP-107)

สถาบันชาและกาแฟ จำนวน 1 ห้อง ได้แก่
    - สถาบันชาและกาแฟ (S2-322)

           ทั้งนี้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ. (MASCI) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงจัดให้มีกิจกรรมรมอบรมเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพียง

 

 

 

 

| writer Olan Wanchai |