ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ ๑๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน โดยนำเสนอทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้


๑.    การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๒.    การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
๓.    การวิจัยด้านการศึกษา
๔.    การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๕.    การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๖.    การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น


    ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก: ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 - National Research Council of Thailand (nrct.go.th) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th (Link : Thailand research Expo Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


 

| writer Olan Wanchai |