“การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น" เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เรียน คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ

   ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้แบ่งการให้รางวัลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

    1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

    2. รางวัลผลงานวิจัย

    3.รางวัลวิทยานิพนธ์

    4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

    โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ในระบบให้ครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังมีรายละเอียดตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติฯ ดังแนบมาพร้อมนี้นั้น 

    ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว ให้ดำเนินตามที่ วช. กำหนด ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 506-509  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ rekm@remove-thisnrct.go.th  

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.หัวข้อการเสนอชื่อนักวิจัย และแบบหนังสือรับรองจริยธรรม

2.หัวข้อการเสนอผลงานวิจัย และแบบหนังสือยินยอม

3.หัวข้อการเสนอวิทยานิพนธ์ และแบบหนงสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์

4.หัวข้อการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น และแบบหนังสืออนุญาต

คำชี้แจง รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

คำชี้แจง รางวัลผลงานประดิษฐ์

คำชี้แจง รางวัลผลงานวิจัย

คำชี้แจง รางวัลวิทยานิพนธ์

| writer Olan Wanchai |